Ο Σκοπός της Σχολής Komyo ReikiDoΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ KOMYO REIKIDO

Καθώς πιστεύουμε ότι η γνήσια ευτυχία βασίζεται στην καλή υγεία:

Να επιδιώκουμε τη βελτίωση νου και σώματος και να έχουμε την καλύτερη δυνατή υγεία με την χρήση του Reiki Ryoho (=πρακτική Ρέικι).

Nα ζούμε μία ευτυχισμένη και ειρηνική ζωή.

Να επιδιώκουμε, μέσα από την πρακτική Ρέικι, να καλλιεργούμε και να εξυψώνουμε το πνεύμα μας ώστε να επιτύχουμε τον τελικό στόχο του Reiki Ryoho, δηλαδή την "απόλυτη ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΙΡΗΝΗ" ή "Satori" (“Anshin Ritsumei” σύμφωνα με τον Usui Sensei).

Το Komyo Reiki είναι μία πύλη για την πνευματική αφύπνιση και ένα μονοπάτι προς το Satori ή φώτιση.


green-tea-cup

ΚΟΜΥΟ REIKIDO PURPOSE

As we believe that genuine happiness is based on good health:

We strive to improve our mind and body and maintain our good health through the use of Reiki Ryoho (i.e Reiki practice).

To live a happy and peaceful life.

We strive, through the use of Reiki Ryoho, to cultivate and uplift our spirit so as to attain the ultimate goal of Reiki Ryoho, ie. "Absolute Inner Peace" or Satori ("Anshin Ritsumei" according to Usui sensei).

Komyo Reiki is a gateway to spiritual awakening and a path to Satori or enlightenment.